Pro zaměstnavatele

Výběr z vyhlášky 79/2013 - Prohlídky PLP - zákon 373/2011 Sb. ve znění účinném k 1. 4. 2013
Výpočet bolestného od 1.11.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26.10.2015
Vyhláška o pracovnělékařských službách č. 79 z roku 2013 - úplné znění
Chladový test - standard vyšetření
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
Okamžité zrušení pracovního poměru
272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neschopenka v ochranné lhůtě od r. 2009
Výstupní prohlídka

Okamžité zrušení pracovního poměru

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2012

Právní věta:

Útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění), představuje z hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.


USNESENÍ Ústavního soudu ČR ze dne 18. 3. 2010

Právní věta:

Skutečnost, že stěžovateli vytýkané jednání není konkrétně kvalifikováno jako jednání hrubě porušující pracovní kázeň přímo v zákoně, pracovní smlouvě nebo vnitřním předpise (příp. takové jednání není konkrétně zakázáno), automaticky neznamená, že se jej pracovník může dopouštět bez jakéhokoliv postihu. Zákoník práce ani předpisy na něj navazující nebo z něj vycházející nemohou výslovně řešit všechny situace, k nimž dochází v rámci pracovněprávních vztahů. Při stanovení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru spočívajícího v porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem proto zákon ponechává velmi široký prostor pro úvahu soudu, zda ve vazbě na konkrétní skutková zjištění je uvedený pojem naplněn. Obsah porušení pracovní kázně je možné hledat jak v porušení pracovních předpisů zaměstnavatele, v jeho interních předpisech, tak např. v pracovní náplni konkrétního zaměstnance, ale i v jiných skutečnostech, které jsou schopné dostatečně objektivním a srozumitelným způsobem vystihnout specifika dané věci.