Pro pacienty

Prohlídka těla zemřelého
Zdají se vám léky drahé? Vláda je spokojená.
Indikační seznam lázně od 1.1.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26. 10. 2015
Komu patří karta pacienta?
Preventivní prohlídky
Jak předem odmítnout transfuzi, léčbu v beznadějných situacích apod (tzv. Dříve vyslovené přání pacienta)
Dovolená
Lékařské tajemství
Nadzwyczajny przegląd prewencyjny - wymagane dokumenty

Jak předem odmítnout transfuzi, léčbu v beznadějných situacích apod (tzv. Dříve vyslovené přání pacienta)

zdroj Min. zdr. zde

„Návrh formy  „dříve vyslovené přání“ podle § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách)“

Já (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný identifikační údaj, adresa) vyslovuji pro případ, že bych se dostal(a) do takového zdravotního stavu, ve kterém nebudu schopen (schopna) vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, následující dříve vyslovené přání :

 

1. Žádám,

a) aby v rámci poskytování zdravotních služeb mé osobě,

    pokud u mne nastane tento zdravotní stav:……………………………..

    nebyly zahajovány následující zdravotní výkony:

…………...............................................

..………………………………………………

b) pokud se dostanu do stádia……………………………své nemoci………………………....

     nebyly zahajovány tyto zdravotní výkony:

……………………………………………………

……………………………………………..…...*)

*) Podle účelu a obsahu „dříve vysloveného přání“ se vyplní písmeno a) nebo b).

2. Poučení lékaře o důsledcích rozhodnutí o nezahájení zdravotních výkonů  podle bodu 1.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………*)

*)  Poučení lékaře lze rozvést na samostatném listu, který se k „dříve vyslovenému přání“ přiloží.

    Z přiloženého poučení musí být zřejmé, kterému pacientovi bylo podáno a ke kterým skutečnostem, které jsou předmětem dříve vysloveného přání se vztahuje, dále datum, kdy bylo provedeno a který lékař jej provedl.

3. Toto dříve vyslovené přání platí od… (datum podpisu) do…

4. Jsem si vědom(a) toho, že „dříve vyslovené přání“ není třeba při poskytování      zdravotních služeb mé osobě respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že bych nyní již vyslovil(a) souhlas s jejich poskytnutím.

5. Jsem si vědom(a), že lékař nesmí respektovat mé přání pokud:

a) nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (nelze požadovat takový postup při poskytování zdravotních služeb, který by vedl aktivnímu ukončení života zdravotnickým pracovníkem)

b) by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby (předmětem dříve vysloveného přání nemůže být např. zákaz léčení infekčního onemocnění)

c) byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici mé dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

d)  jsem v době jeho vyhotovení nebyl(a) zletilý (zletilá).

datum:                                                                                                             

                                         podpis lékaře, který provedl poučení

                                identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb

 

 

datum:

                               podpis  osoby, která vyslovila „dříve vyslovené přání“

                                                      (včetně úředního ověření)