Pro pacienty

Prohlídka těla zemřelého
Zdají se vám léky drahé? Vláda je spokojená.
Indikační seznam lázně od 1.1.2015
Jak je to s odškodňováním pracovních úrazů od 26. 10. 2015
Komu patří karta pacienta?
Preventivní prohlídky
Jak předem odmítnout transfuzi, léčbu v beznadějných situacích apod (tzv. Dříve vyslovené přání pacienta)
Dovolená
Lékařské tajemství
Nadzwyczajny przegląd prewencyjny - wymagane dokumenty

Indikační seznam lázně od 1.1.2015

SbCR-2015c001z0002 VYHLÁŠKA  ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro

Poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

§ 1

Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb.

Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

I.

Obecná ustanovení

1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,

d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,

e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,

f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo

m) těhotenství.

1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,

b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),

d) délka léčebného pobytu,

e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu, h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,

j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

Číslo indikace Indikace Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňské místo

I

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.

Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

1/1 - Zhoubné nádory. Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 - performance status (PS) Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transřuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
II NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace 11/2,11/6,11/7,11/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro indikace 11/4,11/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace 11/4,11/5.

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification systém (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.

Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) - kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.

II/l - Symptomatická ischemická choroba srdeční.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

II/2 - Stav po infarktu myokardu.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a íyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.

Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/3 - Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci. Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě.

Klidové bolesti dolních končetin.

Ulcerace nebo gangréna dolních končetin.

Nefropatie s klinickými známkami urémie.

Kritériem pro opakování léčebného pobytu:

- abstinence nikotinu déle než 12 měsíců

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

II/4 - Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

II/5

- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.

- Chronický lymfatický edém.

Závažné projevy celkové ateroslderózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

II/6 - Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu

- koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.

Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.

Nedoléčená infekční endokarditis.

Embolické komplikace.

Neodezněný organický psychosyndrom.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Františkovy Lázně

Karlova Studánka

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

II/7 - Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA). Rozpad rány po operačním výkonu.

Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace.

Neodezněný organický psychosyndrom.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Františkovy Lázně

Karlova Studánka

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

II/8 - Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty.

- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.

Těžké trofické defekty.

Embolické komplikace.

Rozpad rány po operačním výkonu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

II/9 - Stavy po transplantaci srdce. Významná rejekční reakce. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Františkovy Lázně

Karlova Studánka

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

III NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/l, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/l, III/2.

Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.

Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.

III/1 - Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.

- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/2 - Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/3 - Crohnova nemoc.

- Colitis ulceroza.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/4 - Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.

- Sklerotizující cholangoitis.

- Funkční poruchy žlučového traktu.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/5 - Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP).

- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

Biochemické známky cholestázy.

Nedodržování životosprávy.

Kritériem pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/6 - Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).

- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.

- Asociovaná autoimunní hepatitis.

- Primární biliární cirhóza.

Pokročilá jaterní nedostatečnost.

Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/7 - Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

III/8 - Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

- Prokázaná chronická pankreatitis.

Choledocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva.

Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu.

Jaterní insuficience.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Františkovy Lázně

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

IV NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry u IV/l: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).

Zevní balneace u indikace IV/l: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová).

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/l s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.

Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.

IV/1 - Diabetes mellitus. Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Kritériem pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog.

Bludov

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplice

Teplice nad Bečvou

Janské Lázně, Jeseník a Lipová-lázně - pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií - P

IV/2 - Stavy po totální thyreoidektomii.

- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.

Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

IV/3 - Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofyzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie). Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

V NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.

Klimatické podmínky příznivé k léčení.

Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.

V/1 - Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.

- Stavy po transplantaci plic.

Empyémy. Píštěle. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Podle typu diagnózy:

Chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/2 - Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.

- Stavy po fonochirurgické léčbě.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Foniatrie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/3 - Stavy po komplikovaném zánětu plic.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/4 - Bronchiektazie

- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/5 - Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/6 - Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Klášterec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/7 - Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

VI NEMOCI NERVOVÉ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.

Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).

VI/1 - Obrna lícního nervu.

- Postpoliomyelitický syndrom.

- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut a neurolog.

Buchlovice

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lednice

Luhačovice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

VI/2 - Polyneuropatie s paretickými projevy.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VI/3 - Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom kónu nebo kaudy. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VI/4 - Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:

stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Neurolog.

Buchlovice

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lednice

Luhačovice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

VI/5 - Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce. Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční.

Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou.

Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.

Buchlovice

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lednice

Luhačovice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

VI/6 - Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce. Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.

Buchlovice

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

VI/7 - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie.

Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Buchlovice

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lednice

Luhačovice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

Vraž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.

VI/8 - Nervo svalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Neurolog.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VI/9 - Syringomyelie s paretickými projevy. Poruchy dýchací a polykací. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VI/10 - Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VI/11 - Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodoní

Jáchymov

Janské Lázn

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/2 - Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/3 - Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční),

- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/4 - Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.

- Difuzní onemocnění pojivasoustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.

- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/6 - Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/7 - Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře. Nestabilizovaná osteortróza.

Těžké destruktivní změny.

Kritériem pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích.

- Artropatie.

Nestabilizovaná osteoartróza.

Těžké destruktivní změny.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Artrózy v ostatních lokalizacích:

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfuzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Artropatie:

Hematologie a transfuzní lékařství nebo revmatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/9 - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. Kompresivní radikulární syndrom.

Kritériem pro opakování léčebného pobytu:

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,

- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/10 - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/11 - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VII/12 - Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou. U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl.

Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik.

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vraž

VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.

VIII/1 - Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.

- Cystické onemocnění ledvin.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog nebo urolog.

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně

VIII/2 - Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.

- Nefrokalcinóza.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnickéhopracovníka:

Nefrolog nebo

urolog.

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně

VIII/3 - Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog, onkourolog nebo urolog.

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně

VIII/4 - Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Urolog.

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně

VIII/5 - Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).

- Dárce štěpu (ledviny).

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog.

Lázně Kynžvart

Mariánské Lázně

IX DUŠEVNÍ PORUCHY

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.

Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.

IX/1 - Psychózy ve stádiu remise. Suicidální tendence. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

IX/2 - Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. Suicidální tendence. Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Lázně Kynžvart

Lipová-lázně

X NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/l a X/2.

X/l - Atopický ekzém.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Kynžvart

Lázně Toušeň

Lednice

Lipová-lázně

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Velké Losiny

X/2 - Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Janské Lázně

Jeseník

Karlova Studánka

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Kynžvart

Lázně Toušeň

Lednice

Lipová-lázně

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Velké Losiny

X/3 - Toxická kontaktní dermatitis,

- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Velké Losiny

X/4 - Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Velké Losiny

X/5 - Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a ryzikální medicína.

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karviná

Klimkovice

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Velké Losiny

XI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina.

XI/1 - Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)

- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.

- Abortus habitualis.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gynekolog a porodník.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karviná

Klimkovice

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

XI/2 - Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).   Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gynekolog a porodník.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karviná

Klimkovice

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

XI/3 - Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.

- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.

  Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Františkovy Lázně

Hodonín

Karviná

Klimkovice

Lázně Bělohrad

Lázně Toušeň

Lednice

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).