Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Očkování 2015

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného

očkování od 1. 4. 2015

Přehled postupu vykazování jednotlivých očkování.

 1. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

Do této skupiny jsou zařazeny následující očkovací látky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci uzavřené smlouvy pojišťovnami distributorovi:

•         kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV),

•         očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP),

•         očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae b (DTaPHib),

•         očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b,

•         očkovací látka proti tetanu,

•         očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku,

•         očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám,

•         očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě,

•         očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma).

Rizikové skupiny:

•         očkovací látka proti pneumokokové infekci - konjugovaná,

•         očkovací látka proti pneumokokové infekci - polysacharidová,

•         očkovací látka proti TBC,

•         očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16 let věku,

•         očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu.

Vykazování provedeného očkování:

1)      V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena v rámci smlouvy uzavřené pojišťovnami s distributorem ve smyslu ust. § 17 odst. 8 písm. d) Zákona, budou pojišťovny hradit plně celé očkování = výkon pro aplikaci (02105) i očkovací látku.

-       zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02105 (OF 2/1 den) - Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy ZULP hradí příslušná pojišťovna podle § 17 odst. 8 písm. d) Zákona.

-       očkovací látka: hradí pojišťovna distributorovi, poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS“) vykazuje očkovací látku jako ZULP s nulovou hodnotou.

-       tj.: 1 kód pro aplikaci očkování + 1 kód pro ZULP (očkovací látka) + příslušná diagnóza.

Protože neexistuje situace, kdy by pojišťovny hradily výše uvedené látky v souvislosti s pravidelným očkováním jinak než přes distributora, musí být tato péče vykazována pouze kódem 02105 z platného seznamu zdravotních výkonů. Výjimkou je selektivní BCG vakcinace, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je umožněno v tomto případě vykazovat kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0001713

INFANRIX

INJ SUS 10X0,5ML

0,00

 

0025646

INFANRIX HEXA

INJ PLV SUS 10X0,5 LA+ST

0,00

 

0028399

FENDRIX

INJ SUS 0,5ML+JEHLA

0,00

 

0054227

HIBERIX

INJ PSO LQF 1DÁV+ST

271,00

0,00

0056049

INFANRIX HIB

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

0057521

PRIORIX

INJ PSO LQF 1X1DÁV

0,00

 

0057570

ENGERIX-B 10MCG

INJ SUS 25X0,5ML/10RG

0,00

 

0185353

BCG VACCINE SSI

INJ PSU LQF 1X10DÁV

0,00

 

0083443

TETAVAX

INJ SUS 1X0,5ML-STŘ

0,00

 

0085172

PNEUMO 23

INJ SOL 1X0.5ML

0,00

 

0091775

ENGERIX-B 20 MCG

INJ SUS 25X1ML/20RG

0,00

 

0100224

IMOVAX POLIO

INJ SUS 1X0,5ML/DÁV

0,00

 

0120112

BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

INJ SUS 1X1DÁV

0,00

 

0149868

PREVENAR 13

INJ SUS 1X0.5ML+SJ

998,68

0,00

0194191

HEXACIMA

INJ SUS 1X0.5ML+ 2J

0,00

 

•           V případě pravidelného očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím, PZS vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.

•           V případě pravidelného očkování očkovací látkou proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b PZS vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST, 0.5ML/DÁV a označí, že se jedná o úhradu UHR 2 s nulovou hodnotou, očkovací látka je hrazena distributorovi. Na dokladu 03 musí být vyplněn příznak zvýšené úhrady LZVL=“Z“.

•       V případě nižší kombinace hrazených vakcín:

a)      z důvodu zdravotní indikace pojišťovna uhradí všechny vykázané výkony aplikace + očkovací látky bez ohledu na počty dávek (např. Infanrix Hib +

IPV + HB). Podmínkou úhrady je lékařská indikace, což musí být zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci. Očkování se vykazuje kódem 02105.

Příklad vykázání Infanrix Hexa:  Výkon: 02105 + dg. Z278 + ZULP 0025646

Příklad vykázání kombinace Infanrix Hib + IPV + HB:  Výkony: 02105 + dg Z278 + ZULP 0056049 02105 + dg Z240 + ZULP 0100224 02105 + dg Z246 + ZULP 0057570

b)     při rozložení aplikace na základě žádosti zákonných zástupců dítěte mimo zdravotní indikaci, uhradí pojišťovna jednotlivé vpichy, očkovací látky pojišťovna nehradí. Očkování se vykazuje kódem 02100.

Příklad vykázání kombinace Infanrix Hib + IPV + HB

Výkony: 02100 + dg Z278 02100 + dg Z240 02100 + dg Z246

2)        V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci uvedené smlouvy, hradí pojišťovna pouze zdravotní výkon aplikace (02100), ne však očkovací látku, kterou bude v tomto případě plně hradit pojištěnec = očkovací látka dle Zákona nehrazená.

-       zdravotní výkon: vykazuje se kódem 02100 (OF 2/1 den) - Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce ZULP.

 • očkovací látka: hradí ji pacient (zákonný zástupce) danému PZS na základě volby variantní vakcíny.

-       V návaznosti na stanovisko MZ ČR č. j. MZDR 22683/2012 ze dne 4. července 2012, ve kterém je deklarováno, že ve věci Metodiky pro provádění pravidelného očkování bude zdravotní výkon 02100 vykazován bez zvláštního vykazování ZULP, z čehož vyplývá, že výjimečně pro tento typ očkování nebudou ZP povinny podle § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dávat informace o proočkovanosti pojištěnců použitou vakcínou. Na základě tohoto stanoviska se nevykazuje ZULP při vykazování výkonu 02100 (v souladu s platným SZV). Jedná se např. o některý z níže uvedených ZULP:

KOD

NAZ

DOP

UHR1

0001312

INF ANRIX-IPV+HIB

INJ PLV SUS 1X0,5ML-C

0,00

0026858

TWINRIX PAEDIATRIC

INJ SUS 1X0,5ML+SJ

0,00

0118615

PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA

INJ PSO LQF 1X1DAV

0,00

0120102

BOOSTRIX INJ. STR.

INJ SUS 1X1DAV

0,00

0154811

ADACEL POLIO

INJ SUS 1X0.5ML/DAV

0,00

 

0157626

ADACEL

INJ SUS 1X0,5ML

0,00

0172269

PEDIACEL

INJ SUS ISP 1X0.5ML II

0,00

 

 

 

Dávkování:

Upozorňujeme na uvádění správného množství použité očkovací látky.

Příklady:

Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 10 dávek uvede se množství - 0,1, Pokud bude aplikována jedna dávka z balení, které má 25 dávek uvede se množství - 0,04.

Postup dle bodu I. platí pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, kalmetizační centra a ostatní PZS provádějící pravidelné očkování podle § 30, odst. 2, písmene a) Zákona, kromě PZS v zařízeních následné péče.

Výjimkou je očkování:

•        rizikových pacientů u PZS v zařízeních následné péče, kdy je vykazován ZULP k příslušnému OD. Lze vykázat pouze kód 0085172 - PNEUMO 23.

•        novorozenců u matek s HBsAg pozitivní, kdy je očkování prováděno lékaři na novorozeneckých odděleních. Lze vykázat OD kódem 00312, 00412, 00512 nebo 00612 + ZULP kód 0057570 ENGERIX-b 10MCG.

Vykazování očkování proti tuberkulóze (TBC) se řídí Metodikou k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR - 3. aktualizované znění z 6. 5. 2014 - viz příloha č. 1 (zde).

V   medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (CPFS) ani WHO.

Postup vykazování očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony.

•        proti tetanu - v indikovaných případech v předoperační přípravě

•        proti tetanu - při poraněních a nehojících se ranách

•        proti vzteklině

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku PZS do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky stanovené číselníkem.
 • vykazuje se jedním společným kódem: 02125 - Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištěníVykazování očkování proti tetanu - v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost:

Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tedy bude vykázán kód 02105 + ZULP Tetavax - kód SÚKL 0083443 (s hodnotou 0, úhrada distributorovi) + Dg. Z23.5, a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10 - 15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

V   případě ostatních PZS bude očkování proti tetanu v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách vykázáno kódem 02125 + ZULP (např. TETANOL PUR INJ SUS 1x0.5ML 0154815), nelze v tomto případě vykazovat Tetavax 0083443 a TETANOL PUR INJ SUS 10X0,5ML 0154704 s hodnotou 0.

Postup pro vykazování nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

•          očkovací látka proti chřipce

•          očkovací látka proti pneumokokové infekci - konjugovaná vakcína

•          očkovací látka proti lidskému papilomaviru (od 1. 4. 2012)

Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku PZS ve výši ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky stanovené číselníkem, kterou pojišťovna lékařům oznámí. Úhrada bude pojišťovnou zveřejněna nejméně měsíc před obvyklým termínem pro zahájení očkování.
 • vykazuje se jedním společným kódem: 02125 - Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 1. Očkování proti chřipce

Výkon očkování 02125 je PZS vykazován s Dg Z25.1 - potřeba imunizace proti samotné chřipce takto:

 1. Ambulantní PZS

•         očkovací látku je k výkonu 02125 možné vykazovat pouze jako ZULP na příslušném dokladu VZP-03/2006. Hrazena je nejlevnější očkovací látka (J07BB02).

•         v případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.

•       v případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejméně náročná varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejméně náročnou variantou a zvolenou dražší variantou lékaři a to přímo u poskytovatele. Při

poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. 2 a § 15 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Úhrada očkovacích látek proti chřipce v sezóně 2014 - 2015

•       úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY (viz příloha č. 3, tohoto pokynu).

•       úhrady všech očkovacích látek jsou stanoveny dle ekonomicky nejméně nákladné varianty takto: ve výši 142,04 Kč za 1 dávku od 1. 4. 2015.

Poznámka: shodný postup je i v následujících případech

•       v domovech pro seniory - v domovech důchodců očkovaných jejich registrujícími praktickými lékaři, kteří pro ně objednali vakcínu;

•       v nesmluvních ústavech sociální péče - v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a očkování provedou praktičtí lékaři.

b)        Ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena dle § 22 písm. e) zák. č. 48/1997 Sb., v platném znění, zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP:

kódem 06623 — Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006.

c)        Lůžková následná péče (LDN, OLÚ, ošetřovatelská lůžka atd.)

U těchto PZS bude očkovací látka vykazována jako ZULP na dokladu VZP-03/2006 k výkonu OD, tj. bez vykázání kódu aplikace.

Tito PZS budou vykazovat očkovací látku proti sezónní chřipce dle platné verze číselníku NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) při použití v rámci poskytování následné péče symbol v LIM1 „B“.

Poznámka: u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou rizikové, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny v intervalu minimálně 4 týdnů.

 1. Očkování proti pneumokokové infekci PLDD

V   případě OL Prevenar 13 PZS vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ a označí, že se jedná o úhradu UHR 1.

KOD

NAZ

DOP

UHR1

UHR2

0149868

PREVENAR 13

INJ SUS 1X0.5ML+SJ

998,68

000

0149034

SYNFLORIX

INJ SUS 1X0.5ML STŘ+J

998,68

000

 

V   souladu s § 30 odst. 2, písm b) je hrazenou službou i očkování po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek ze zdravotního stavu pojištěnce

Pozn. v souladu se SPC bude uznáno a uhrazeno očkování konjugovanou vakcínou podle obou očkovacích schémat = „dvoudávkové“ schéma i „třídávkové“ schéma.

ZP respektují doporučení NIKO.

 1. Očkování proti lidskému papilomaviru

Od 1. 4. 2012 je v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., v platném znění, § 30, odst. 2, písmeno b, bod 6, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném proti lidskému papilomaviru třemi dávkami, a to pro dívky, u kterých je očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku.

•         vykazuj e se kódem 02125 - s Dg Z25.8

•          pokud očkování nebude provádět registrující PLDD, může očkování provést jiný PLDD či lékař odbornosti 603, resp. 604 s vědomím registrujícího lékaře.

•          u OL CERVARIX a OL SILGARD jsou ve standardním případě aplikovány 2 dávky v souladu se zveřejněným SPC.

 1. Očkování hrazené na základě rozhodnutí SÚKL

Očkování na základě indikačního omezení u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

KOD

NAZ

SILA

INDIKACNI OMEZENI

0054227

HIBERIX

0.5ML/DAV

Vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

0047618

MENJUGATE

0.5ML/DAV

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen, a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný, je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů nebo u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

0032685

NEISVAC-C

 

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen, a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný, je hrazen po nebo před výkonem u  splenektomovaných pacientů nebo u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykazování provedeného očkování:

zdravotní výkon: pojišťovna hradíPZS

vykazuje se jedním společným kódem: 02125 - Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Pozn. očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b - PZS vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST, 0.5ML/DÁV a označí, že se jedná

0  úhradu UHR 1.

 1. Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu

•        očkovací látka proti hepatitidě A a B a případně jiné Vykazování provedeného očkování:

 • zdravotní výkon: pojišťovna hradí PZS
 • očkovací látka: hrazena ze státního rozpočtu
 • vykazuje se jedním kódem: 02130 - Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví

ZULP: ne

1  kód pro očkování + příslušná dg.

Pojišťovna hradí pouze aplikaci očkovací látky, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.