Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rombergův test

Romberg I:

Nejprve hodnotíme spontánní stoj pacienta s otevřenýma očima, všímáme si: jak široce rozkročený stojí, jaké má celkové držení těla, zda nejsou přítomny mimovolní pohyby v jakémkoliv tělesném segmentu, hodnotíme také, zda nedochází k spontánním úchylkám stoje či dokonce k tendenci k pádu
 

Romberg II:


Spočívá v tom, že nemocného vyzveme, aby provedl stoj spatný, tj. dal nohy co nejblíže k sobě (jak špičky, tak paty), v tomto postoji se zvýrazňují především obtíže se stabilitou stoje
 

Romberg III:


Znamená vydržet stát ve stoji spatném při zavřených očích. Pokud se stabilita stoje zhorší při zavřených očích, hovoříme o tzv. pozitivním Rombergově testu. Negativní Rombergův test je tehdy, pokud nedojde k přesvědčivému zhoršení mezi stojem II a III.
Pozitivní test je typický právě pro postižení labyrintu. Sledujeme též event. závislost  směru titubací na poloze hlavy.  Vestibulární a zadně provazcová ataxie se zhoršují po vysazení vizuální aference (udržování polohy zrakem) , mozečková ataxie se podstatně nemění.
 


Náročnější vyšetření rovnováhy:

  • stoj spojný
  • stoj měrný ( chodidla za sebou )
  • stoj na jedné noze a pata volné nohy je opřena o koleno nohy stojné
  • váha předklonmo a paže v upažení.

    Paže jsou v předpažení, ruce otevřené dlaněmi nahoru a oči zavřené. Test se provádí naboso. Testovaná osoba musí udržet rovnováhu nejméně 15 sekund. Můžeme rovněž změřit dobu výdrže v jednotlivých polohách.

 

Výkon

Popis výkonu

Kvalitní

Bez výkyvů a chvění končetin nebo těla

Uspokojivý

Dochází ke chvění

Nedostatečný

Rovnováha se naruší