Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

Registrace všeobecných sester - pravidla

Nová právní úprava získávání a osvědčování způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, zavedená zákonem č. 96/2004 Sb. novelizovaným v roce 2005 zákonem č. 125/2005 Sb., není příliš přehledná a jasná. V § 4, které vymezují  kategorie (způsoby provádění) činnosti zdravotnického pracovníka:


Výkon povolání pod odborným dohledem

" (4) Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. "
 

Výkon povolání pod odborným dohledem je vyšším stupněm výkonu povolání zdravotníka, kdy pracovník dostává úkoly od "zcela způsobilého" nadřízeného, s nímž může při nejasnostech nebo potížích konzultovat, ale vlastní úkony již může dělat relativně samostatně. Kdo je příslušným odborným nadřízeným, určuje zákon - může to být zdravotnický pracovník vyšší kategorie, někdy i lékař.

Tento způsob výkonu povolání je typický způsob přechodný před nabytím dostatečné zkušenosti u těch zdravotnických pracovníků, kteří později pracují již bez odborného dohledu. Zejména se to týká zdravotních - všeobecných sesterkteří získali odborné vzdělání na středních zdravotních školách před zavedením nových vzdělávacích programů.


Výkon povolání bez odborného dohledu

" (3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen "výkon povolání bez odborného dohledu") se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta; tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle zvláštního právního předpisu. "
 

Výkon povolání bez odborného dohledu je nejvyšší kategorií výkonu povolání, kdy zdravotničtí (nelékařští) plně odborně způsobilí pracovníci vykonávají činnost zcela samostatně, i když v naprosté většině podle indikace lékaře. Rozhodující přitom není, zda je nebo není lékař přítomen či dostupný. To, co je náplní samostatně vykonávaného povolání, určuje zákon (např. pro všeobecnou sestru je to ošetřovatelská péče)


Oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu

K tomu, aby zdravotnický pracovník mohl provozovat své povolání samostatně, bez trvalého dohledu, musí splnit dvě podmínky:
- splňovat podmínky podle zákona (např. druh vzdělání, délka praxe po zahájení činnosti), 
- vlastnit osvědčení, vydávané Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "ministerstvo").

Pro zdravotní sestry  zákon určuje, že k odbornému dohledu je oprávněn "zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu těchto činností bez odborného dohledu", tedy je to jiná všeobecná sestra.
Lékař může poskytovat odborný dohled (sestře dosud nezpůsobilé vykonávat povolání bez odborného dohledu) pouze pokud jde o diagnostické nebo léčebné výkonynikoliv pro ošetřovatelskou péči. Není tedy možné, aby sestry pracující v domácí péči pracovaly pouze pod odborným dohledem lékaře.

Lze tedy uzavřít takto:Jediná sestra v samostatné ordinaci musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud vykonává diagnostické nebo léčebné výkony v době nepřítomnosti lékaře nebo vykonává např. samostatné návštěvy u pacientů. Pokud sestra ve zdravotnickém zařízení nepracuje vždy za trvalé přítomnosti nadřízeného na pracovišti, musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu;


Registr

Každý zdravotnický pracovník, který získá od Ministerstva zdravotnictví Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru, je zapsán do registru těchto pracovníků, který vede Ministerstvo zdravotnictví. V registru jsou údaje identifikační, údaje o vzdělání, včetně celoživotního, a údaje o zaměstnavateli, resp. místu výkonu povolání. Protože každý "způsobilý" pracovník je zapsán do registru, může se označovat jako "Registrovaný / Registrovaná" (porodní asistentka, všeobecná sestra atd.).


Žádost o Osvědčení

Osvědčení vydává ministerstvo na základě žádosti. Vyhoví-li ministerstvo žádosti, vydá Osvědčení na dobu zpravidla 6 let, a před jejím uplynutím je možno požádat o další prodloužení platnosti Osvědčení.

Tiskopis  je devítistránkovým formulářem na stránkách Národního centra ošetřovatelství v Brně..  http://www.nconzo.cz/download/registr/zadost_osvedceni.pdf 


Podstatné jsou přílohy k žádosti:

  • Maturitní vysvědčení (ověřená kopie) či Diplom o absolvování studia dosvědčující dosažení odborné kvalifikace
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydává závodní lékař zdravotnického zařízení)
  • Potvrzení o bezúhonnosti - Výpis z Rejstříku trestů ČR ne starší než 90 dní

Požádá-li později než za 18 měsíců od ukončení studia, musí doložit ještě:

  • Potvrzení o získání alespoň 40 kreditů za celoživotní vzdělávání (podle systému daného Vyhláškou)

  • Potvrzení délky praxe, které musí prokázat v posledních 6 letech nejméně
    1 rok v rozsahu alespoň 0,5 úvazku nebo
    2 roky v úvazku alespoň 0,2 úvazku.

Pokud zdravotnický pracovník nesplní požadavky délky praxe a/nebo celoživotního vzdělávání, musí se podrobit ověřovací zkoušce na ministerstvu a doložit potvrzení o složení této zkoušky.

 

Pro absolventky oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole: tyto pracovnice mohou vykonávat povolání bez odborného dozoru až poté, co vykonávají povolání po dobu 3 let (§ 5 odst. 3). Proto nemohou získat dříve Osvědčení, i když v této době již splnily výše uvedenou délku praxe.

 

Při prodlužování Osvědčení jakkoliv vydaných bude postupováno podle trvalých podmínek uvedených v předchozím textu, tedy vždy bude vyžadována buď účast v celoživotním vzdělávání (40 kreditů), nebo bude nutno absolvovat zkoušku na ministerstvu.

 

Předpis č. 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

§ 5 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním

a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,

e) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,

f) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997

(2) Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. e) až g), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Povinnost podle věty prvé se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření nebo které získaly specializovanou způsobilost podle § 96 odst. 3.

(3) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.


VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků

ČÁST DRUHÁ
ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 3 Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 29 bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,

c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

f) podílí se na přípravě standardů.

(2) Zdravotnický pracovník uvedený v § 30 až 43 po získání odborné způsobilosti8) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) pracuje se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem zdravotnického zařízení.

(3) Pokud zdravotnický pracovník vykonává činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, musí splňovat zvláštní požadavky stanovené jiným právním předpisem9).

(4) Zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, může také vykonávat z těchto činností úzce vymezené činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, který je v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti k výkonu takových úzce vymezených činností způsobilý.

§ 4 Všeobecná sestra

(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

a) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak,

b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

c) provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,

d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,

e) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,

f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,

g) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků13) a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji.

§ 65  Sestra pro pracovně-lékařskou péči

Sestra pro pracovně-lékařskou péči vykonává činnosti podle § 54 v souvislosti s poskytováním pracovně-lékařské péče. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství může

a) identifikovat rizikové faktory pracovních podmínek, hodnotit zdravotní rizika při práci a hodnotit kvalitu pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska fyzické i duševní zátěže, provádět poradenství ve vztahu ke zdravým pracovním podmínkám a ochraně zdraví a bezpečnosti práce,

b) provádět dohled nad zdravím pracovníků,

c) v rozsahu své specializované způsobilosti vypracovávat hodnocení zdravotního stavu pracovníků,

d) provádět poradenství z hlediska požadavků ergonomie a hygieny práce,

e) připravovat a realizovat projekty podpory zdraví ve vztahu k pracovním podmínkám,

f) v rozsahu své specializované způsobilosti provádět prevenci onemocnění vznikajících v souvislosti s výkonem práce, připravovat a organizovat preventivní vyšetření, zvát pacienty na kontrolní vyšetření,

g) provádět edukaci pracovníků, v rozsahu své specializované způsobilosti zajišťovat výchovu a školení zaměstnanců především v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně školení v poskytování první pomoci,

h) sledovat pracovní neschopnost pracovníků, organizovat a administrativně zajišťovat dispenzární péči.