Pro lékaře

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Odškodňování úrazů od 1.11.2015
Odškodňování trvalých následků od 1.11.2015
Lázně od 1.1.2015 indikační seznam
Frekvence PLP
Oznámení nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (odebrání řidičského průkazu)
Registrace všeobecných sester - pravidla
Rombergův test
Seznam poskytovatelů uznávajících NzP k 1.10. 2014
International Labour Organization - RTG stadia pneumokoniozy
Uhlokopská pneumokoniosa
Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
Standard elektrofyziologického vyšetření syndromu karpálního tunelu
101-1995 Drážní zákon
ILO klasifikace
Nemoci z povolání
Očkování 2015
BOLESTI V ZÁDECH 
JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

101-1995 Drážní zákon

101/1995 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 1995

kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., vyhlášky  194 /2005 Sb.

a vyhlášky č. 305/2007 Sb.

s vyznačením provedených změn vyhláškou č. 305/2007 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3 a § 48 odst. 1, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

Zdravotní způsobilost

§ 1

 1. Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na

a)        fyzické osoby řídící drážní vozidlo a uchazeče o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla,

b)        fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností.

 1. Osobami podle odstavce 1 písm. b) se rozumějí též osoby mladší 18 let při volbě povolání, které při provozní praxi na středních odborných školách dopravních mají provádět činnosti podle této vyhlášky.
 2. Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé.

§ 2

Osoby podle § 1 odst. 1 písm. b) a osoby podle § 1 odst. 2 se pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti zařazují do těchto skupin:

a)        osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají,

b)        osoby, které při své pracovní činnosti

1.        vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy,

2.        provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

§ 3

Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává lékař závodní preventivní péče (dále jen „posuzující lékař“) při preventivních lékařských prohlídkách1) v rámci závodní preventivní péče2) na základě zjištění zdravotního stavu posuzované fyzické osoby a na základě zdravotní náročnosti její pracovní činnosti.

§ 4

 1. Preventivní prohlídky jsou

a)        vstupní prohlídky, při nichž se posuzuje zdravotní způsobilost

1.        uchazečů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; prohlídka se vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla,

2.        uchazečů o provádění činností při provozování dráhy a drážní dopravy; prohlídka se vykoná před vznikem pracovněprávního vztahu nebo před převedením na činnost, pro kterou je posouzení zdravotní způsobilosti vyžadováno. Pokud má tato osoba platný posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti, pro niž bylo požadováno posouzení zdravotní způsobilosti s vyššími nebo stejnými podmínkami zdravotní způsobilosti, preventivní prohlídka není nutná,

b)        pravidelné prohlídky, při nichž se opakovaně posuzuje zdravotní způsobilost osob provádějících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy; prohlídky se vykonávají vždy před skončením platnosti lékařského posudku,

c)        mimořádné prohlídky k přezkoušení zdravotní způsobilosti,

d)       výstupní prohlídky, které se vykonávají před ukončením výkonu činností při provozování dráhy a drážní dopravy nebo před převedením na činnost, pro niž není požadována zdravotní způsobilost podle této vyhlášky.

 1. Mimořádná preventivní prohlídka se vykoná na žádost provozovatele dráhy nebo drážní dopravy4) u osob uvedených v § 1 odst. 1

a)        na základě nařízení drážního správního úřadu,3)

b)        vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy,

c)        při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než osm týdnů,

d)       po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle zvláštních předpisů,5)

e)        před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než šest měsíců.

 1. Při provádění preventivních prohlídek musí být posuzujícímu lékaři drážním správním úřadem, provozovatelem dráhy nebo provozovatelem drážní dopravy sdělen druh požadované prohlídky, druh práce a pracovní podmínky, pro které je zdravotní způsobilost posuzována.6)

§ 5

 1. Náplň preventivních lékařských prohlídek včetně odborných vyšetření určených touto vyhláškou může posuzující lékař doplnit o další vyšetření, a to na základě znalosti pracovních podmínek a na základě zdravotního stavu posuzované osoby.
 2. Nezbytnou součástí každé prohlídky je

a)        anamnéza s cíleným zaměřením, komplexní fyzikální vyšetření (včetně vyšetření sluchu, zraku, vyšetření barvocitu tabulkami a orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy),

b)        vyšetření moče, glykemie, eventuálně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření.

 1. Vyšetření při vstupní prohlídce se rozšíří

a)        o elektrokardiografické vyšetření, o neurologické vyšetření, včetně elektroencefalografického, o ušní, nosní a krční vyšetření, včetně audiometrického, o oční vyšetření, včetně vyšetření očního pozadí, prostorového vidění a šerosleposti, o psychiatrické vyšetření a o vyšetření psychologické, jde-li o osoby podle § 1 odst. 1 písm. a),

b)        o elektrokardiografické vyšetření, o ušní, nosní a krční vyšetření a o oční vyšetření, jde-li o osoby podle § 2 písm. a),

c)        o oční vyšetření, jde-li o osoby podle § 2 písm. b) bodu 1.

 1. Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci (dále jen „nemoci“), které podstatně omezují další bezpečný výkon činnosti nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby. Tyto nemoci jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3, které jsou součástí této vyhlášky. Odborná vyšetření si posuzující lékař vyžádá u příslušného odborného lékaře nebo psychologa.

§ 6

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař

a)        při vstupních prohlídkách na základě komplexního posouzení způsobilosti uchazeče dlouhodobě vykonávat určenou činnost,

b)        při pravidelných prohlídkách a mimořádných prohlídkách na základě posouzení, zda se u posuzované osoby nevyskytují nemoci, které by trvale nebo do příští pravidelné prohlídky omezily zdravotní způsobilost a při výkonu činnosti vedly k poškození na zdraví z práce,

c)        při výstupních prohlídkách na základě posouzení vlivu výkonu činnosti na zdravotní stav posuzované osoby.

 1. Posudek se vydává na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření provedených v souladu s § 5 odst. 1. Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.
 2. Vyjádření v posudku o zdravotní způsobilosti obsahuje hodnocení:

a)        zdravotně způsobilý k navrhované činnosti,

b)        zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti,

c)        zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek, v posudku jednoznačně vyjádřených.

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti je podkladem pro provozovatele drah a provozovatele drážní dopravy při sjednávání druhu práce v pracovní smlouvě.7)
 2. Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti

a)        u osob řídících drážní vozidlo ve věku do 50 let dva roky a ve věku nad 50 let jeden rok,

b)        u ostatních osob vykonávajících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy

1.        ve věku do 18 let u všech činností jeden rok,

2.        ve věku nad 50 let u činností podle § 2 písm. a) jeden rok a u činností podle § 2 písm. b) dva roky,

3.        ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. a), tři roky,

4.        ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. b) bodu 1, čtyři roky,

5.        ve věku od 18 do 50 let, vykonávajících činnosti podle § 2 písm. b) bodu 2, pokud se na ně nevztahuje § 2 písm. b) bod 1, pět let.

 1. Posuzující lékař může u pravidelných prohlídek a u mimořádných prohlídek platnost posudku zkrátit až na jeden rok v případě, že se ve zdravotním stavu posuzovaných osob vyskytují nemoci, které by do příští pravidelné prohlídky mohly omezit zdravotní způsobilost nebo vést k poškození na zdraví posuzované osoby.

§ 7

 1. K posouzení zdravotní způsobilosti je posuzující lékař oprávněn vyžádat si od zaměstnavatele nebo drážního správního úřadu objektivní údaje potřebné k vlastnímu posouzení a od praktického lékaře, u něhož je posuzovaný v soustavné péči, příp. též od jiného ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.8)
 2. Při preventivních prohlídkách vychází posuzující lékař kromě podkladů uvedených v odstavci 1 i z dokumentace o vstupní preventivní prohlídce.
 3. Posudek vydá posuzující lékař

a)        provozovateli dráhy nebo dopravci u osob řídících drážní vozidlo a u osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a u uchazečů o výkon těchto činností,

b)        drážnímu správnímu úřadu u uchazečů o získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a v případě mimořádné prohlídky též u osob řídících drážní vozidlo.

 1. Lékař seznámí posuzovaného s posudkem a na jeho žádost mu vydá posudek písemně. Při vydávání posudku se postupuje podle zvláštního zákona.9)

Věk a odborná způsobilost

§ 8

 1. Řídit drážní vozidla nebo lanovou dráhu mohou osoby, které dosáhly věku 21 let, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Řídit motorové hnací vozidlo a speciální hnací vozidlo na dráze speciální (metro) mohou osoby, které dosáhly věku 18 let.
 3. Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové pouze pro manipulační jízdy v depech mohou osoby, které dosáhly věku 18 let.
 4. Řídit hnací vozidlo při posunu9a) na dráze celostátní, regionální a na vlečce na území České republiky kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími mohou osoby, které dosáhly věku 19 let.

§ 9


(1) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou
 

a) ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A,

d)  odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel, výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

           (2) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsou
 

a)  ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického nebo dopravního zaměření,

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,

d)  odborná praxe při opravách a údržbě elektrických hnacích vozidel, výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technických prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

__________________        

9a) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.

 

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 12 týdnů,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

 

     (3) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a)  ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d)  výcvik v opravně elektrických hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze elektrického hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 4 týdny,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

           (4) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a)  ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B,

d)  odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel, výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla a výcvik pro provádění technické prohlídky tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 24 týdnů,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

          (5) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími jsou

 

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického nebo dopravního zaměření,

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se zaměřuje pouze na posun,

d)  odborná praxe při opravách a údržbě motorových hnacích vozidel, výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržby vozidla a výcvik pro provádění technických prohlídek tažených drážních vozidel v délce nejméně 10 týdnů,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 12 týdnů,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

              (6) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla pouze na vlečce jsou
 

a)  ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části B; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržbu vozidla v délce nejméně 3 týdny,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 4 týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

               (7) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení parního hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou

a)  odborná způsobilost k řízení elektrického nebo motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce, jedoucího jako vlak11a),

b) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části C,

c)  doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle12),

d)  jízdní výcvik v řízení a obsluze parního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 160 hodin,

e) zkouška podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) této vyhlášky.

 

           (8) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a na vlečce jsou
 

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)  odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D,

d)  výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně 4 týdny,

e)  jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 60 hodin,

f)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

           (9) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla pouze na vlečce jsou
 

a) základní vzdělání13),

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části D; obsahové zaměření zkoušky v položce 1. přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně 4 týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně 40 hodin,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

          (10) Podmínky odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na dráze celostátní, regionální a vlečce, jedoucího jako vlak11a), jestliže žadatel je držitelem průkazu způsobilosti k řízení hnacího vozidla při posunu na dráze celostátní, regionální a vlečce, jsou
 

a) praxe v řízení hnacího vozidla při posunu po dobu nejméně tři roky a jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při jízdě vlaku pod dozorem v délce nejméně 8 týdnů, prováděný bezprostředně před vykonáním zkoušky, nebo jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla při jízdě vlaku pod dozorem v délce nejméně 3 roky,

b)  absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 části A nebo části B, položky 1. a 2. podle příslušného druhu hnacího vozidla,

c)  zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí, zaměřená na znalost pravidel pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy, podmínek pro stavby dráhy a provozuschopnosti dráhy podle přílohy č. 4 části A nebo B a příslušného druhu hnacího vozidla.

____________________________________
 

10)  § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11)  § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

11a) § 1 písm. k) vyhlášky č. 173/1995 Sb.

12)  § 8 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

13)  § 45 zákona č. 561/2004 Sb.

 

§ 10

 1. Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na speciální dráze (např. metro) jsou

a)        střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část E, která je součástí této vyhlášky,

d)       výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržbu a odstraňování poruch vozidla v délce nejméně dva týdny,

e)        jízdní výcvik v řízení a obsluze vozidla pod dozorem v délce nejméně osm týdnů,

f)         zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 1. Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení motorového hnacího vozidla a speciálního hnacího vozidla na speciální dráze (např. metro) jsou

a)        základní vzdělání,13)

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část F, která je součástí této vyhlášky,

d)       výcvik v opravně motorových hnacích vozidel v délce nejméně tři týdny a v opravně speciálních hnacích vozidel v délce nejméně dva týdny, zaměřený na znalost konstrukce a údržby vozidla,

e)        jízdní výcvik v řízení a obsluze

1.        motorového hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně tři týdny,

2.        speciálního hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně dva týdny,

f)         zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

 

 

 1. Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení elektrického hnacího vozidla na speciální dráze pouze pro manipulační jízdy v depu jsou

a)        střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část E; obsahové zaměření zkoušky podle přílohy se omezuje pouze na manipulační jízdy v depu,

d)       výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržbu a odstraňování poruch vozidla v délce nejméně jeden týden,

e)        jízdní výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně dva týdny,

f)         zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

§ 11

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na tramvajové dráze jsou

a)        základní vzdělání,13)

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část G, která je součástí této vyhlášky,

d)       výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 50 hodin,

e)        výcvik v odstraňování provozních poruch hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 15 hodin,

f)         znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích14) v rozsahu stanoveném pro řidiče tramvají,

g)        zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

§ 11a

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na tramvajové dráze pouze pro manipulační jízdy v depu jsou

a)        základní vzdělání,13)

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část G, která je součástí této vyhlášky, se omezuje pouze na manipulační jízdy v depu,

d)       výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 25 hodin,

e)        výcvik v odstraňování provozních poruch hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 8 hodin,

f)         znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích14) v rozsahu stanoveném pro řidiče tramvají,

g)        zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

§ 12

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na trolejbusové dráze jsou

a)        základní vzdělání,13)

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část H, která je součástí této vyhlášky,

d)       výcvik v řízení a obsluze trolejbusu v délce nejméně 25 hodin,

e)        výcvik v odstraňování provozních poruch v délce nejméně 15 hodin,

f)         oprávnění k řízení silničních motorových vozidel skupiny D15),

g)        zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

§ 13

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení lanové dráhy jsou

a)        střední vzdělání s výučním listem11) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)        odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučená“,

c)        absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část I, která je součástí této vyhlášky,

d)       výcvik v řízení lanové dráhy (obsluha a údržba lanové dráhy, znalost lan, zjišťování a odstraňování poruch, použití záchranného zařízení, obsluha náhradního zdroje elektrické energie) v délce nejméně čtyři týdny,

e)        obsluha pohonu (řízení) lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně šest týdnů,

f)         zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební komisí.

§ 14

 1. Výuka pro získání odborných teoretických znalostí se provádí v rozsahu obsahového zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k řízení podle příslušné části přílohy č. 4, která je součástí této vyhlášky.
 2. Výuka, výcvik, odborná praxe a jízdní výcvik v řízení drážního vozidla podle této vyhlášky se zajišťuje u dopravce, který je vybaven odpovídajícím drážním vozidlem. Výcvik v obsluze a jízdní výcvik v řízení speciálního hnacího vozidla se zajišťuje u provozovatele tohoto vozidla.

§ 15

 1. Odborná způsobilost k řízení drážního vozidla se podle § 9 až 12 prokazuje pro

a)        příslušný druh hnacího vozidla

1.        elektrická hnací vozidla stejnosměrné soustavy (E1),

2.        elektrická hnací vozidla střídavé soustavy (E2),

3.        vícesoustavová elektrická hnací vozidla (E3),

4.        motorová hnací vozidla (M),

5.        parní hnací vozidla (P),

6.        speciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km.h-1 včetně (SV1),

7.        speciální hnací vozidla s provozní rychlostí nad 40 km.h-1 (SV2),

8.        hnací vozidla na tramvajové dráze (TR),

9.        hnací vozidla na trolejbusové dráze (TB),

b)        příslušný druh dráhy nebo kategorie železniční dráhy

 1. dráha celostátní, regionální a vlečka (C),

2.   dráha celostátní, regionální a vlečka na území České republiky; pouze pro řízení hnacího vozidla při posunu s výjimkou posunu s drážními vozidly obsazenými cestujícími (C-P)

 1.   vlečka (VL),
 2. dráha speciální (SP),
 3. dráha speciální pouze pro manipulační jízdy v depu (SP-D),
 4. dráha tramvajová (TR),
 5. dráha tramvajová pouze pro manipulační jízdy v depu (TR-D),
 6. dráha trolejbusová (TB).
 1. Odborná způsobilost k řízení lanové dráhy se v rámci § 13 prokazuje pro příslušný typ lanové dráhy.
 2. Zkouška se provádí u dopravce nebo provozovatele speciálního hnacího vozidla, u něhož jsou dány předpoklady pro provedení části zkoušky, spočívající v prokázání praktických znalostí.
 3. Osoby řídící drážní vozidlo při jízdním výcviku a při zkoušce podle této vyhlášky mohou tuto činnost vykonávat bez průkazu způsobilosti pouze pod dozorem osoby oprávněné k řízení, která má praxi nejméně pět let v řízení drážního vozidla. Tato osoba při dozoru vykonává činnosti osoby řídící drážní vozidlo přiměřeně.

§ 16

 1. Pro řízení jiného druhu hnacího vozidla na stejném druhu dráhy nebo kategorii železniční dráhy se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení daného druhu hnacího vozidla.
 2. Pro řízení lanové dráhy dalšího typu se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení lanové dráhy.
 3. Podmínkou vykonání doplňkové zkoušky je

a)        na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržby a odstraňování poruch daného druhu hnacího vozidla v délce nejméně tři týdny a jízdní výcvik v řízení a obsluze daného druhu hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny, a v případě vykonání doplňkové zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k řízení parního hnacího vozidla také doklad o znalosti obsluhy lokomotivního kotle12), praxe v obsluze lokomotivního kotle v délce nejméně čtyři týdny a praxe v řízení elektrického nebo motorového hnacího vozidla na dráze celostátní, dráze regionální nebo na vlečce po dobu nejméně jeden rok, prováděná bezprostředně před vykonáním doplňkové zkoušky,

b)        na dráze speciální výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržby a odstraňování poruch daného druhu hnacího vozidla v délce nejméně jeden týden a jízdní výcvik v řízení a obsluze daného druhu hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně jeden týden,

c)        na dráze lanové výcvik v řízení příslušného typu lanové dráhy (obsluha a údržba lanové dráhy, znalost lan, zjišťování a odstraňování poruch, použití záchranného zařízení, obsluha náhradního zdroje elektrické energie) v délce nejméně jeden týden a obsluha pohonu (řízení) lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně jeden týden.

§ 16a

 1. Pro řízení stejného druhu hnacího vozidla kromě vlečky i na dráze regionální a celostátní se odborná způsobilost prokáže rozdílovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze znalosti pravidel pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy a podmínek pro stavby dráhy a provozuschopnost dráhy.
 2. Podmínkou vykonání rozdílové zkoušky je

a)        střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

b)        průkaz způsobilosti k řízení příslušného druhu hnacího vozidla na vlečce,

c)        praxe v řízení příslušného druhu hnacího vozidla na vlečce po dobu nejméně jeden rok, prováděná bezprostředně před vykonáním rozdílové zkoušky,

d)       absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 část A, B nebo D podle příslušného druhu hnacího vozidla bod 1 a 2,

e)        jízdní výcvik v řízení a obsluze příslušného druhu hnacího vozidla na dráze celostátní a dráze regionální pod dozorem v délce nejméně čtyři týdny 160 hodin, z toho 48 v noční době15a) .

§ 17

 1. Dosažení odborné způsobilosti osob k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení16) v provozu vyžaduje:

a)        střední vzdělání s maturitní zkouškou10) nebo vysokoškolské vzdělání16a) strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření,

b)          odbornou praxi v projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu nebo opravách určených technických zařízení

1.          v délce nejméně tři roky, má-li žadatel vysokoškolské vzdělání16a),

2.          v délce nejméně pět let, má-li žadatel střední vzdělání s maturitní zkouškou10),

 

 

 

c)           výcvik pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tři měsíce pod dohledem osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení s příslušným osvědčením a praxí v provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tři roky,

d)          zkoušku z odborných teoretických znalostí pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení před zkušební komisí; obsahové a odborné zaměření zkoušky je uvedeno v příloze č. 5 části A,

e)           odbornou způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací

 1. „osoba poučená“ pro osobu odborně způsobilou k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek tlakových zařízení, plynových zařízení, zdvihacích zařízení, dopravních zařízení, kontejnerů a výměnných nástaveb, svařování a defektoskopie,
 2. „osoba znalá“ pro osobu odborně způsobilou k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek elektrických zařízení.
 1. Odborná způsobilost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení, prokázaná zkouškou podle odstavce 1 písm. d), musí být každých pět let ověřována atestační zkouškou před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. Atestační zkouškou se ověřují zejména znalosti změn souvisejících právních předpisů a technických norem.
 2. Pro rozšíření rozsahu oprávnění osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení na jiné určené technické zařízení nebo jinou činnost se vykoná doplňková zkouška před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. Doplňkovou zkouškou se ověřují zejména znalosti souvisejících právních předpisů a technických norem, týkajících se rozšíření rozsahu oprávnění.
 3. Dosažení odborné způsobilosti pro činnosti při zkoušení určených technických zařízení tlakových podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv16b) vyžaduje

a)           odbornou způsobilost k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení tlakových podle odstavce 1,

b)          splnění podmínek odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Úmluvy COTIF16b).

 1. Splnění podmínek podle odstavce 4 dokladuje žadatel drážnímu správnímu úřadu.

§ 18

 1. Zkouška se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí, přičemž alespoň jeden člen komise musí být držitelem průkazu způsobilosti k řízení příslušného druhu nebo typu drážního vozidla, jde-li o zkoušku z řízení drážního vozidla, nebo musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení, jde-li o zkoušku osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení. Drážní správní úřad jmenuje zkušební komisi a jejího předsedu, který musí být zaměstnancem drážního správního úřadu.
 2. Zkoušce se může podrobit žadatel, který

a)        prokázal svou totožnost,

b)       doložil, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti související s povolovanou činností nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, výpisem z evidence Rejstříku trestů a obdobným dokladem vydaným státem, ve kterém se v posledních třech letech zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce. Výpis nesmí být starší 90 dnů. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona16c). Tento výpis není třeba předkládat při doplňkové zkoušce podle § 16 a rozdílové zkoušce podle § 16a  a zkoušce podle § 9 odst. 7 a 10 nebo § 16a,

c)        předložil doklady o splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky,

d)       předložil doklady o splnění podmínek odborné způsobilosti podle této vyhlášky (při atestační zkoušce se těmito doklady rozumí osvědčení odborné způsobilosti),

e)        předložil doklad o zaplacení správního poplatku.17)

 1. Zkoušky jsou neveřejné.
 2. Část zkoušky z teoretických znalostí se provádí formou testů.
 3. Část zkoušky z praktických znalostí se skládá z praktického výkonu příslušné činnosti, které se prováděná zkouška týká, u osob řídících drážní vozidlo zejména z řízení příslušného druhu nebo typu vozidla na dráze v provozních podmínkách a odstraňování provozních poruch.
 4. Zkušební komise vyhotoví o vykonání zkoušky písemný protokol, jehož nedílnou součástí jsou písemné zkušební testy vyplněné žadatelem, jejich bodové ohodnocení a písemné vyhodnocení prokázaných praktických znalostí. Protokol o vykonání zkoušky podepisují všichni členové komise.

§ 19

 1. Hodnocení části zkoušky z teoretických znalostí se provádí podle stupnice

a)        prospěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení v jednotlivých testech,

b)        neprospěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení v jednotlivých testech.

 1. Hodnocení části zkoušky z praktických znalostí se provádí podle stupnice

a)        prospěl,

b)        neprospěl.

 1. Zkouška se považuje za úspěšně vykonanou, je-li hodnocena stupněm prospěl při prokázání teoretických i praktických znalostí.
 2. Žadatel, který u zkoušky neprospěl, může vykonat opravnou zkoušku, a to z částí zkoušky, ve kterých neprospěl, nejpozději do šesti měsíců od konání zkoušky. Opravnou zkoušku nelze opakovat.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 20

 1. Osoba řídící drážní vozidlo a osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení prokazují na vyžádání osoby pověřené k výkonu státního dozoru svou odbornou způsobilost předložením platného průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení.
 2. Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla obsahuje alespoň jméno a příjmení držitele, datum a místo narození držitele, fotografii držitele, podpis držitele, druh hnacího vozidla nebo typ lanové dráhy, k jejichž řízení je držitel osobou odborně způsobilou, druh dráhy, pro kterou je držitel osobou odborně způsobilou k řízení drážního vozidla, datum vydání průkazu způsobilosti, datum platnosti průkazu způsobilosti, název, sídlo a otisk razítka drážního správního úřadu, který průkaz způsobilosti vydal a číslo průkazu způsobilosti.

§ 21

 1. Osoby zdravotně způsobilé podle dosavadních předpisů se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští pravidelné prohlídky podle této vyhlášky.
 2. Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti, upravené podle zvláštních předpisů.18)

§ 22

Na posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové nebo na dráze trolejbusové se nevztahují směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1985 č.j. LP/3-265-8.10.85/ /Pa pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, uveřejněné v částce 5-6/1986 Věst. MZd ČSR, registrované v částce 7/1986 Sb.

§ 23

 1. Osvědčení o odborné způsobilosti pro revizní techniky, platná ke dni účinnosti této vyhlášky, zůstávají nadále v platnosti do příští atestační zkoušky, přičemž rozhodujícím je datum provedení poslední zkoušky.
 2. Osoba způsobilá k činnosti inspektora před účinností této vyhlášky je oprávněna tuto činnost vykonávat nadále, a to do vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle této vyhlášky. Toto osvědčení vydané Ministerstvem dopravy obdrží do tří měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 24

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

 

Příl.1

Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo

 

A. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při vstupních preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,

b) zhoubné novotvary,

c) diabetes mellitus,

d) organické duševní poruchy,

e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

f) mentální retardace,

g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,

h) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,

i) systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,

j) extrapyramidové a pohybové poruchy,

k) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,

l) degenerativní poruchy nervové soustavy,

m) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,

n) hypertenzní nemoc ve stádiu II a III dle WHO,

o) ischemické choroby srdce a cév s komplikovaným průběhem nebo závažnými poruchami srdečního rytmu,

p) stavy po aplikaci kardiostimulátoru,

q) cor pulmonale,

r) cévní nemoci mozku s následnými poruchami funkce,

s) opakované embolizace ze žilního systému,

t) porucha barvocitu,

u) menší rozsah zorného pole než v horizontále zevně 80 stupňů, dovnitř 50 stupňů, ve vertikále vzhůru 40 stupňů, dolů 60 stupňů, poruchy prostorového vidění, nystagmus, hemeralopie,

v) snížení zrakové ostrosti pod 5/5 nebo 6/6 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 2 Dsf,

w) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 15 % (dle Fowlera).

 

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) chronické stavy infekčních a parazitárních nemocí,

b) novotvary, pokud velikostí nebo lokalizací vyvolávají poruchy funkce orgánů nebo ztěžují tělesný pohyb:

1. nezhoubné novotvary,

2. novotvary nejistého nebo neznámého chování,

3. kompenzované stavy po odléčených zhoubných novotvarech,

c) chronické nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy týkající se mechanismu imunity, nemoci provázené krvácivými stavy, závažné alergie,

d) nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek, které vyžadují soustavnou kontrolu a léčbu, nebo snižují fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu,

e) poruchy duševní a poruchy chování:

1. poruchy osobnosti narušující adaptaci nebo soužití,

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek; posouzení případné způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby,

3. afektivní poruchy,

4. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy,

5. závažné syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

6. poruchy řeči, psaní a čtení, pokud znemožňují běžnou komunikaci,

f) nemoci nervové soustavy, nejde-li o stavy, které nejsou progredující a nejsou spojeny s poruchami pohybu, trvalým poškozením nebo trvalými bolestmi:

1. stavy po zánětlivých onemocněních nervové soustavy,

2. onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení,

3. polyneuropatie,

4. myoneurální poruchy jakékoliv etiologie,

g) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují vážné poruchy vidění, snižují visus nebo mění rozsah zorného pole:

1. zánětlivá a degenerativní onemocnění cévnatky a sítnice,

2. onemocnění spojivky, skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa, porucha reakce zornic,

3. onemocnění čočky,

4. glaukom,

5. nemoci sklivce a očního bulbu,

6. onemocnění zrakového nervu,

7. skotomy uvnitř zorného pole,

8. menší rozsah zorného pole než v horizontále zevně 90 stupňů, dovnitř 60 stupňů, ve vertikále vzhůru 60 stupňů, dolů 70 stupňů,

h) nemoci středního ucha a bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost vykonávat navrhovanou činnost,

i) nemoci oběhové soustavy:

1. stavy po prodělané revmatické horečce s atakami a stavy s irreverzibilním postižením srdce,

2. chronické revmatické choroby srdeční,

3. hypertenzní nemoc ve stádiu I dle WHO,

4. ischemické choroby srdeční bez výrazných poruch funkce,

5. kardiopulmonální nemoc nebo nemoci plicního oběhu, s výjimkou stádií s minimálním snížením výkonnosti a tělesné zdatnosti,

6. srdeční arytmie vyjma respirační,

7. nemoci tepen, žil, mízních cév a mízních uzlin, vedoucí ke snížení výkonnosti a tělesné zdatnosti,

j) nemoci dýchací soustavy:

všechna onemocnění vedoucí k trvalému omezení kardiopulmonální funkce nebo vyžadující soustavné léčení,

k) nemoci trávicí soustavy, vyžadující soustavnou kontrolu stavu a léčbu:

1. vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku s výjimkou stabilizované formy bez komplikací,

2. kýly,

3. nemoci střev,

4. nemoci pobřišnice,

5. nemoci jater,

6. nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní,

l) nemoci kůže a podkožního vaziva:

1. dermatitidy nebo ekzémy, rozsáhlé, chronické či recidivující formy vzdorující léčbě, postihující zejména exponovaná místa obličeje nebo horních končetin, či vedoucí k závažnému postižení funkce pohybového aparátu,

2. nemoci kožních adnex,

m) nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

artropatie a ostatní chronická, degenerativní a ostatní zjištěná onemocnění vedoucí k omezení funkce pohybového a podpůrného aparátu tak, že omezují bezpečný výkon pracovních činností, recidivující vertebrogenní obtíže,

n) nemoci močové a pohlavní soustavy včetně těhotenství, vyžadující soustavnou péči a léčení,

o) vrozené vady, deformace a abnormality, nejsou-li chirurgicky korigované a stav nelze považovat za vyléčený,

p) stavy po poraněních, otravách a jiných následcích vnějších příčin, pokud nedošlo ke zhojení a stav nelze považovat za vyléčený, stavy po ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou nebo bez ní,

q) jiné nemoci výše neuvedené, pokud snižují výkonnost a tělesnou zdatnost.

 

B. Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,

b) zhoubné novotvary, kromě kompenzovaných stavů po odléčených zhoubných novotvarech,

c) diabetes mellitus, pokud není kompenzován dietou nebo perorálními antidiabetiky,

d) organické duševní poruchy,

e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

f) mentální retardace,

g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,

h) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,

i) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,

j) hypertenzní nemoc ve stádiu III dle WHO,

k) ischemické choroby srdce a cév s komplikovaným průběhem,

l) stavy po aplikaci kardiostimulátoru,

m) cor pulmonale,

n) cévní nemoci mozku s následnými poruchami funkce,

o) opakované embolizace ze žilního systému,

p) porucha barvocitu,

q) zúžení zorného pole o více než 20 stupňů ve všech směrech proti fyziologickým hodnotám, poruchy prostorového vidění, nystagmus,

r) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 5 Dsf/ /plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,

s) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 %(dle Fowlera).

 

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci, uvedené v části A bodu 2 této přílohy,

b) nemoci, uvedené v části A bodu 1 písm. i) - l) této přílohy,

c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II dle WHO,

d) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než plus/minus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 1 Dcyl, hemeralopie,

e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 %(dle Fowlera).

 

C. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové a žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení dráhy lanové a osob řídících dráhu lanovou při vstupních preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) nemoci, uvedené v části A bodu 1 písm. a) - u) této přílohy,

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/7,5 nebo 6/9 s korekcí větší než plus/minus 3 Dsf každým okem zvlášť; při binokulárním vidění s touto korekcí snížení zrakové ostrosti pod 5/5 nebo 6/6,

c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 %(dle Fowlera),

d) tělesná výška menší než 150 cm.

 

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) všechny nemoci, uvedené v části A bodu 2 této přílohy,

b) tělesná výška menší než 160 cm za podmínky, že řidič bude řídit vozidlo se zvláštním technickým vybavením, umožňujícím bezpečné ovládání vozidla.

 

D. Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové a osob řídících dráhu lanovou při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci, uvedené v části B bodu 1 písm. a) - q) a s) této přílohy,

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než plus/minus 6 Dsf včetně astigmatické složky plus/minus 2 Dcyl; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce vyšší než plus/minus 2 Dcyl; při binokulárním vidění s touto korekcí snížení zrakové ostrosti pod 5/7,5 nebo 6/9.

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci, uvedené v části A bodu 2 této přílohy,

b) nemoci, uvedené v části A bodu 1 písm. i) - l) této přílohy, hemeralopie,

c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II dle WHO,

d) částečné poruchy barvocitu při zachovaném rozeznávání červeného a zeleného barevného signálu, porucha reakce zornic,

e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 %(dle Fowlera).

 

Příl.2

Podmínky zdravotní způsobilosti osob provádějících ostatní pracovní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto pracovních činností

 

A. Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. a) při vstupních preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. a) - u),

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť bez korekce, s korekcí minus 5 Dsf/ /plus 3 Dsf při normálním očním pozadí pod 5/10 nebo 6/12; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob vykonávajících činnosti spočívající v posunování a spojování drážních vozidel nesmí být dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí,

c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu větší než 20 %(dle Fowlera).

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,

b) korekce vyšší než minus 3 Dsf/plus 2 Dsf při hodnotách zrakové ostrosti daných v části A bodu 1 písm. b) této přílohy.

 

B. Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. a) při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - q),

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí vyšší než minus 6 Dsf/ /plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob vykonávajících činnosti spočívající v posunování a spojování drážních vozidel nesmí být dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí,

c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m lépe slyšícím a 2 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření ztráta sluchu vyšší než 30 %(dle Fowlera).

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,

b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) – l)

c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II podle WHO,

d) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 4 Dsf/plus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie,

e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 25 % (dle Fowlera),

f) částečná porucha barvocitu při zachovaném rozeznávání červeného a zeleného barevného signálu u osob na dráze tramvajové a trolejbusové.

 

C. Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. b) při vstupních preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - o) a q),

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť bez korekce, s korekcí vyšší než minus 5 Dsf/plus 3 Dsf při normálním očním pozadí pod 5/10 nebo 6/12; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob provádějících montáž trakčního vedení a u osob pracujících ve výškách nad 5 m nad zemí nesmí být dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí,

c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,

b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) –l),

c) hypertenzní nemoc ve stádiu I a II dle WHO,

d) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 4/plus 3 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie.

 

D. Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. b) při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách

 

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - o) a q),

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí vyšší než minus 6 Dsf/plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl,

c) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m lépe slyšícím a 2 m hůře slyšícím uchem nebo celková ztráta sluchu při audiometrickém vyšetření, vyšší než 30 % (dle Fowlera).

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 2,

b) nemoci, uvedené v příloze č. 1 části A bodu 1 písm. i) – l),

c) hypertenzní nemoc ve stádiu I nebo II dle WHO,

d) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť; s korekcí větší než minus 4 Dsf/plus 3 Dsf; astigmatická složka plně započítávaná do povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl, hemeralopie,

e) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 25 % (dle Fowlera).

 

Příl.3

Společné podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o tuto činnost

 

1. Osoby podle § 1 odst. 1 vyhlášky mohou po implantaci nitroočních čoček být zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla nebo provádění ostatních pracovních činností při provozování dráhy a drážní dopravy pouze se souhlasem odborného očního lékaře. Bifokální skla jsou povolena pouze se souhlasem odborného očního lékaře.

 

2. U činností, při nichž je povolena zraková korekce, lze povolit při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního lékaře výkon činnosti s kontaktními čočkami.

 

3. Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.

 

4. Hodnotami korekce v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky se rozumí brýlová korekce.

 

5. K dosažení hodnot sluchu, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, lze u pravidelné a mimořádné prohlídky osob, uvedených v § 2 písm. b) vyhlášky, po souhlasu odborného nosního, ušního a krčního lékaře, použít elektroakustických nebo jiných přístrojů pro zlepšení sluchu v případě, že bez jejich použití nepřesáhne celková ztráta sluchu při audiometrickém vyšetření 35 % (dle Fowlera).

 

6. Je-li požadovaných hodnot sluchu dosaženo s použitím elektroakustických nebo jiných přístrojů, je jejich použití podmínkou výkonu činnosti.

 

Příl.4

Obsahové zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k řízení hnacího vozidla na dráhách a k řízení lanových drah

 

A. Elektrická hnací vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Úvodní ustanovení, základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah a používání

1.3. Podmínky styku drah

1.4. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy - řízení dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, služby pro cestující, mimořádné události, požární zabezpečení, lékařská pomoc

1.5. Podmínky pro provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost

1.6. Řízení drážní dopravy - jízdy vlaků a posun

1.7. Operativní řízení drážní dopravy

1.8. Podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách - řízení drážního vozidla, doprovod vlaku, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení

1.9. Technický stav drážního vozidla - podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy u dráhy celostátní, regionální a vlečky

2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy - traťové značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové poměry, rozchod a další

2.3. Stanice a zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce elektrických hnacích vozidel
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

B. Motorová hnací vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah a používání

1.3. Podmínky styku drah

1.4. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy - řízení dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, služby pro cestující, mimořádné události, požární zabezpečení, lékařská pomoc

1.5. Podmínky pro provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost

1.6. Řízení drážní dopravy - jízdy vlaků a posun

1.7. Operativní řízení drážní dopravy

1.8. Podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách - řízení drážního vozidla, doprovod vlaku, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení

1.9. Technický stav drážního vozidla - podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy u dráhy celostátní, regionální a vlečky

2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy - traťové značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové poměry, rozchod a další

2.3. Stanice a zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika motorové vozby, přenosy výkonu, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce motorových hnacích vozidel
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

4.    Provoz motorových hnacích vozidel s ohledem na životní prostředí

 

C. Parní hnací vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah a používání

1.3. Podmínky styku drah

1.4. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy - řízení dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, služby pro cestující, mimořádné události, požární zabezpečení, lékařská pomoc

1.5. Podmínky pro provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost

1.6. Řízení drážní dopravy - jízdy vlaků a posun

1.7. Operativní řízení drážní dopravy

1.8. Podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách - řízení drážního vozidla, doprovod vlaku, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení

1.9. Technický stav drážního vozidla - podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy u dráhy celostátní, regionální a vlečky

2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy - traťové značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové poměry, rozchod a další

2.3. Stanice a zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

3.1. Mechanika vozby parní trakce, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry

3.2. Parní kotel, parní stroj, rozvody

3.3. Konstrukce parních hnacích vozidel

3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.5. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění

3.6. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla

3.7. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla

3.8. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

D. Speciální hnací vozidla na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah a používání

1.3. Podmínky styku drah

1.4. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy - řízení dopravy podle jednotného času, mimořádné události, požární zabezpečení, lékařská pomoc

1.5. Podmínky pro provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost

1.6. Řízení drážní dopravy - jízdy vlaků a posun

1.7. Jízda vozidel na vyloučenou nebo pracovní kolej

1.8. Operativní řízení drážní dopravy

1.9. Podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách - řízení drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakové rádiové spojení

1.10.  Technický stav drážního vozidla - podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla

1.11.  Jízda speciálních hnacích vozidel

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy u dráhy celostátní, regionální a vlečky

2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy - traťové značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové poměry, rozchod a další

2.3. Stanice a zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika vozby speciálních hnacích vozidel, přenosy výkonu, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky, základy hydrostatiky, hydraulické prvky
 3. Konstrukce speciálních hnacích vozidel
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, hydraulická soustava vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

E. Elektrická hnací vozidla speciální dráhy (např. metro)

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah

1.3. Podmínky provozování dráhy a drážní dopravy - řízení drážní dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, informační systémy, opatření při mimořádných událostech, opatření při vzniku požáru

1.4. Zásady řízení vlakové dopravy, grafikon, návěstní soustava, zabezpečovací zařízení, rádiové spojení

1.5. Jízdy vlaků a posun, rychlost jízdy, brzdění vlaku, zábrzdné vzdálenosti, opatření při poruchách technických zařízení, uváznutí vlaku na trati

1.6. Podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za technický stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy speciální dráhy

2.2. Dopravní cesta a její součásti a základní parametry - prostorové uspořádání, směrové a sklonové poměry, výhybky, přívodní kolejnice, tunely, návěstidla, traťové značky, osvětlení

2.3. Stanice

2.4. Sdělovací a zabezpečovací zařízení

2.5. Kolejové obvody

2.6. Požární zabezpečení

2.7. Pevná trakční zařízení

2.8. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce elektrických hnacích vozidel
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

F. Motorová hnací vozidla a speciální hnací vozidla speciální dráhy (např. metro)

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Podmínky provozování dráhy, řízení drážní dopravy podle jednotného času, opatření při mimořádných událostech

1.2. Řízení vlakové dopravy, návěstní soustava, organizace dopravy

1.3. Podmínky pro provozování drážní dopravy, řazení a brzdění vlaků, rychlost jízdy, zajišťování technického stavu drážních vozidel, zajištění bezpečnosti, opatření při uváznutí pracovních vlaků na trati, opatření při požáru

1.4. Podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za technický stav, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Dopravní cesta speciální dráhy, prostorové uspořádání, směrové a sklonové poměry tratí, kolejový svršek a spodek, výhybky, přívodní kolejnice, tunely, mosty, stanice

2.2. Traťové značky, návěstidla, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, požární zabezpečení

2.3. Podmínky provozuschopnosti speciální dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika motorové vozby, přenosy výkonu, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Spalovací motory, základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce motorových hnacích vozidel
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

G. Hnací vozidla na tramvajové dráze

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah

1.3. Podmínky provozování dráhy a drážní dopravy - řízení drážní dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, informační systémy, opatření při mimořádných událostech, opatření při vzniku požáru

1.4. Zásady řízení vlakové dopravy, návěstní soustava a signalizace, rádiové spojení, organizace dopravy

1.5. Jízdy vlaků a posun, rychlost jízdy, zábrzdné vzdálenosti, bezpečnostní zastavovací místa, opatření při poruchách vozidel a technických zařízení

1.6. Podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za technický stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy tramvajové dráhy

2.2. Dopravní cesta tramvajové dráhy a její součásti, základní parametry a technické podmínky - průjezdný průřez, sklonové a směrové poměry, rozchod, převýšení a další

2.3. Zastávky

2.4. Sdělovací zařízení

2.5. Zabezpečovací zařízení

2.6. Křížení drah

2.7. Pevná trakční zařízení

2.8. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce vozidla
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

H. Hnací vozidla na trolejbusové dráze

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah

1.3. Podmínky provozování dráhy a drážní dopravy - řízení drážní dopravy podle jednotného času, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, informační systémy, opatření při mimořádných událostech, opatření při vzniku požáru

1.4. Zásady řízení dopravy, návěstní soustava a signalizace, rádiové spojení, organizace dopravy

1.5. Rychlost jízdy, zábrzdné vzdálenosti, bezpečnostní zastavovací místa, opatření při poruchách vozidel a technických zařízení

1.6. Podmínky provozování drážního vozidla, odpovědnost za technický stav vozidla, revize vozidla

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy trolejbusové dráhy

2.2. Dopravní cesta trolejbusové dráhy a její součásti, základní parametry a technické podmínky, sklonové poměry

2.3. Zastávky

2.4. Sdělovací a signalizační zařízení

2.5. Pevná trakční zařízení

2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy

3.    Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu

 1. Mechanika elektrické vozby, napájecí systémy, trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
 2. Základní pojmy elektrotechniky
 3. Konstrukce vozidla
 4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné odstranění
 7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
 8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
 9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu

 

I. Lanové dráhy

 

1.    Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

1.1. Základní pojmy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy

1.2. Jízdní řád - obsah

1.3. Podmínky provozování dráhy a drážní dopravy - řízení drážní dopravy, bezpečnost cestujících, přístup osob zdravotně postižených, informační systémy, opatření při vzniku mimořádné události

1.4. Návěstní soustava a signalizace, rádiové spojení, organizace dopravy

1.5. Opatření při poruchách lanové dráhy

1.6. Podmínky provozování lanové dráhy, odpovědnost za technický stav

2.    Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy

2.1. Základní pojmy lanové dráhy

2.2. Dopravní cesta lanové dráhy a její součásti, základní parametry a technické podmínky, sklonové poměry

2.3. Stanice a mezistanice

2.4. Sdělovací, zabezpečovací a signalizační zařízení

2.5. Pohon lanové dráhy

2.6. Podmínky provozuschopnosti lanové dráhy

3.    Konstrukce, údržba a řízení lanové dráhy

3.1. Technické provedení lanových drah

3.2. Druhy lan a jejich konstrukce, montáž, údržba a spojování lan

3.3. Údržba technologické a stavební části lanové dráhy

3.4. Řízení a obsluha lanové dráhy

3.5. Ochrana životního prostředí při provozu lanové dráhy

 

Příl.5

Obsahové a odborné zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

 

A. Osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení

 

I. Obsahové zaměření zkoušky

 1. Právní předpisy vztahující se k revizím nebo prohlídkám a zkouškám příslušných určených technických zařízení
 2. Mezinárodní úmluvy vztahující se k příslušným určeným technickým zařízením
 3. České technické normy a bezpečnostní předpisy vztahující se k revizím nebo prohlídkám a zkouškám příslušných určených technických zařízení
 4. Technické parametry příslušných určených technických zařízení, způsoby ovládání těchto určených technických zařízení
 5. Konstrukce příslušných určených technických zařízení
 6. Výpočet základních parametrů a veličin podle jednotlivých druhů určených technických zařízení
 7. Podmínky pro odbornou způsobilost osob, které vykonávají obsluhu a činnost na příslušných určených technických zařízeních
 8. Technologie svařování a defektoskopie
 9. Způsob provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek podle odborného zaměření

 

II. Odborné zaměření zkoušky

 

1. Určená technická zařízení tlaková

a) lokomotivní kotle,

b) parní generátory a vyvíječe páry,

c) zásobníky páry akumulačních lokomotiv,

d) vzduchojemy drážních hnacích vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5,

e) tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z provozního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10,

f) kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech,

g) tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů.

 

2. Určená technická zařízení plynová

a) zařízení pro plnění nádob plyny,

b) zařízení pro regulaci tlaku plynů,

c) tlakové stanice plynů,

d) zařízení pro spalování plynů s výkonem nad 50 kW,

e) zařízení pro rozvod plynů,

f) zařízení pro odpařování plynů.

 

3. Určená technická zařízení elektrická

a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,

b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,

c) trakční napájecí a spínací stanice,

d) trakční vedení,

e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,

f) elektrická zařízení drážních vozidel,

g) elektrická napájecí zařízení pro drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniku,

h) elektrická zařízení lanových drah,

i) zdroje a spotřebiče elektrické energie pro provozování dráhy,

j) zkušebny elektrických zařízení drah,

k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy,

l) zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny,

m) zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

 

U písmen a), b), g) a i) se rozlišuje odborné zaměření pro elektrické zařízení do 1000 V a nad 1000 V.

 

4. Určená technická zařízení zdvihací s motorovým pohonem

a) jeřáby železniční,

b) jeřáby a zdvihací zařízení na drážním vozidle nebo na drážním podvozku,

c) nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,

d) jeřáby a zdvihací zařízení, nezahrnutá pod písmeny a) až c),

e) čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,

f) soupravy stojanových zvedáků drážního vozidla,

g) hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,

h) pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné,

i) pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím.

 

5. Určená technická zařízení dopravní

a) strojní a mechanická zařízení, lana a nosné konstrukce lanových drah,

b) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

c) elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy,

d) pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou.

 

6. Kontejnery a výměnné nástavby

a) velké kontejnery s vnitřním objemem větším než 14 m3,

b) kontejnery termické,

c) kontejnery nádržkové,

d) kontejnery s tlakovým vyprazdňováním,

e) výměnné nástavby.

 

7. Svařování a defektoskopie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechodná ustanovení vyhlášky č. 194/2005 Sb.

 

Čl. II

 

Přechodná ustanovení

 

(1) Osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení příslušného typu drážního vozidla vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k řízení příslušného druhu drážního hnacího vozidla, do kterého náleží příslušný typ drážního vozidla.

 

(2) Osvědčení o odborné způsobilosti pro revizní techniky, platná ke dni účinnosti této vyhlášky, zůstávají nadále platná 5 let od data provedení poslední zkoušky. Revizní technici s platným osvědčením o odborné způsobilosti jsou odborně způsobilí k provádění revizí určených technických zařízení v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

 

(3) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti inspektora

vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle této vyhlášky v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

 

(4) Osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti znalce vydaným před účinností této vyhlášky je osobou odborně způsobilou pro činnosti při zkoušení určených technických zařízení tlakových podle mezinárodní smlouvy v rozsahu stanoveném v příslušném osvědčení.

 

(5) Drážní správní úřad do 5 let od účinnosti této vyhlášky vymění ve spolupráci s držiteli stávající průkazy způsobilosti, pokud neobsahují všechny údaje podle § 20 odst. 2 vyhlášky, za nové průkazy způsobilosti.

 

 

Čl. III

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

 

 

 


1)       § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

2)       § 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. § 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády č. 149/1994 Sb.)

4)       § 22 odst. 1 písm. b) a § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.

3)       § 45 odst. 4 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

5)       Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 6 odst. 1 písm. d) a e) a § 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

7)       § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb.

8)       § 20 odst. 3 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

9)       § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 590/1992 Sb.

14)      Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15)      § 81 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

15a) § 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

16)      § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

         § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.

16a)    § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

16b)    Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb., sdělení č. 274/1996 Sb. a sdělení č. 34/2005 Sb.m.s.

16c)    Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

17)      Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb.

18)      Např. § 11 až 15 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (registrovaných v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR (registrovaných v částce 20/1970 Sb.), § 99 odst. 3 zákoníku práce.